EAP gebogen BS 4 Pers 20mm Beton geklebt

Type: EAP 4GBS 20 B KL

 


Numéro d'articleNuméro-ERemarquea=longueurh=hauteurDiamètre extérieur Anzahl PersonenUnité d'emballage  
310.000.005A)410 H
310.503.002B)5002010 
310.603.001B)6002010 
310.703.001B)7002010 
310.803.001B)8002010 
310.903.001B)9002010 
380.000.134E)6 
380.000.135E)10 
280.103.011a)80010 H
280.103.012a)120010 H